วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความรัก....ที่นับได้?


ความรัก...ที่นับได้?

0 ตั้งใจจะนับดาวให้หมดฟ้า

เพื่อจะกลับไปบอกเธอว่าดาวมีมากเเค่ไหน

เริ่มตั้งเเต่ทุ่มตรง...นับไป..นับไป

เเต่ได้ยังไม่เท่าไหร่ก็ง่วงนอนเเสบตา0 อีกคืนนึ่งจึงเปลี่ยนความตั้งใจเป็นนับทราย

เพื่อจะกลับไปบอกเธอให้ได้ว่า

มีทรายกี่เม็ดที่อยู่คู่ทะเลตลอดมา

เเต่นับยังไม่ถึงพันห้าก็ท้อใจ0 เธอจะโกรธฉันหรือเปล่าที่เป็นคนเเบบนี้

ตั้งท่าซ่ะดีเเต่ที่สุดก็ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยได้

ไม่มีความเก่งกล้าสามารถในการนับอะไร

นอกจากนับความรักของใจที่มีให้เธอความรัก....ที่นับได้?

อาจมีบ้าง ที่น้อยใจเห็นเธอพร่ำร่ำร้องหาแต่รัก

น้อยใจนักทุกครั้งที่มาหา

บอกว่าเหงาบางครั้งเสียน้ำตา

พ ร ร ณ า ว่ า ทำ ไ ม เ ข า ไ ม่ แ ค ร์..ไ ม่ ใ ส่
ใ จ
ก่อนแรกรักไม่เห็นเป็นอย่างนี้

ทุกนาทีคอยดูแลห่วงหาเอาใจใส่

มาวันนี้ทำเฉยเมยไม่เข้าใจ

พ ร่ำ บ่ น ไ ป ร่ำ ร้ อ ง เ ค ล้ า น้ำ ต าได้แต่มองดูเธอนั้นร่ำร้อง

เฝ้าประคองปลอบขวัญซับน้ำตา

ได้แต่หวังให้เธอเขากลับคืนมา

ป ร า ถ ร น า ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ใ น คื น วั นถึงบางครั้งจะแอบหวังในส่วนลึก

ความรู้สึกขัดแย้งในใจฉัน

แต่ไม่อาจทำร้ายจิตใจกันและกัน

ไ ด้ แ ต่ พ ร่ำ ป ล อ บ ข วั ญ เ ธ อ ใ ห้ ห า ย ต ร
นี้นะหรือที่เขาเรียกเป็นที่สอง

เป็นแค่รองไว้ปลอบยามระทม

ยามเขาสุขสนุกสมชื่นภิรมย์

ไ ร้ ค ว า ม ข ม แ ห่ ง รั ก ไ ม่ ชั ก พ า ม า ดู ใ
อาจมีบ้าง ที่น้อยใจ

บทความที่ได้รับความนิยม