วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อาจมีบ้าง ที่น้อยใจเห็นเธอพร่ำร่ำร้องหาแต่รัก

น้อยใจนักทุกครั้งที่มาหา

บอกว่าเหงาบางครั้งเสียน้ำตา

พ ร ร ณ า ว่ า ทำ ไ ม เ ข า ไ ม่ แ ค ร์..ไ ม่ ใ ส่
ใ จ
ก่อนแรกรักไม่เห็นเป็นอย่างนี้

ทุกนาทีคอยดูแลห่วงหาเอาใจใส่

มาวันนี้ทำเฉยเมยไม่เข้าใจ

พ ร่ำ บ่ น ไ ป ร่ำ ร้ อ ง เ ค ล้ า น้ำ ต าได้แต่มองดูเธอนั้นร่ำร้อง

เฝ้าประคองปลอบขวัญซับน้ำตา

ได้แต่หวังให้เธอเขากลับคืนมา

ป ร า ถ ร น า ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ใ น คื น วั นถึงบางครั้งจะแอบหวังในส่วนลึก

ความรู้สึกขัดแย้งในใจฉัน

แต่ไม่อาจทำร้ายจิตใจกันและกัน

ไ ด้ แ ต่ พ ร่ำ ป ล อ บ ข วั ญ เ ธ อ ใ ห้ ห า ย ต ร
นี้นะหรือที่เขาเรียกเป็นที่สอง

เป็นแค่รองไว้ปลอบยามระทม

ยามเขาสุขสนุกสมชื่นภิรมย์

ไ ร้ ค ว า ม ข ม แ ห่ ง รั ก ไ ม่ ชั ก พ า ม า ดู ใ
อาจมีบ้าง ที่น้อยใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม