วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

" คือ เธอ "พื้นที่ของหัวใจ

" คุ ณ รู้ ไ ห ม ค ะ . . . ใ ค ร อ ยู่ ใ น นั้ น ? "

เมื่อคุณใช้ความรักสัมผัสกันและกัน

คุณจะรู้ได้ว่าชั้น . . . ซ่ อ น ใ ค ร ใ น หั ว ใ จ
" คือ เธอ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม