วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คิดไปเอง

ตกยามเย็นใจลอยคนึงหา
ยังนึกปรารถนาคิดถึงฝัน
อยากหยอกล้อพูดเล่นหัวเราะกัน
ถึ ง เ ป็ น แ ค่ ใ น ฝั น ก็ ยั ง ดี

นั่งเล่นๆคิดเพลินๆบังเกิดผล
คล้ายมีคนตรงดิ่งมาตรงนี้
มองไม่ชัดขยี้ตาดูดีๆ
จ ริ ง ห รื อ นี้ น า ง ใ น ฝั น นั้ น เ ดิ น ม า

พร้อมคำกล่าวทายทักและยิ้มให้
เสมอเหมือนดีใจเป็นนักหนา
พร้อมกับนั่งอิงแอบแนบกายา
พู ด ฉ อ เ ล า ะ ว า จ า ช ว น ยิ น ดี

ฉันดีใจตื้นตันพูดไม่ออก
เลยโอบกอดหอมฟอดแก้มยาหยี
เธอเลยตบหน้าสะบัดไปทันที
หั น ก ลั บ ม า อี ก ที  เ ฮ้ ย !!! เ พื่ อ น ช า ย เ ร า เ อ ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม