วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การจองจำช่ ว ง เ ว ล า ที่ มี ค ว า ม สุ ข 
กลับลืมความทุกข์ที่เคยหมองหม่น
ความทรมานที่เคยอดทน
ทำให้ไม่อาจหลุดพ้นจากพันธนาการ

ร อ ย อ ดี ต ที่ ย า ก ขั ด ขื น
รอยช้ำกล้ำกลืนเฝ้าเวียนผ่าน
ถามไถ่ทุกราตรีที่แสนยาวนาน
ค ล้ า ย ชั่ ว กั ป ชั่ ว ก า ล . . . ที่ ต้ อ ง พ บ เ จ อ

การจองจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม