วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คิดไปเอง

อยากจะบอก ว่ารัก แต่ไม่กล้า
สุด ท้าย ต้อง  น้ำตา  หลั่ง ริน ไหล
มัวแต่หวั่น กลัวเกรง จะเสียใจ
สุ ด ท้ า ย แ ล้ ว  เ ป็ น ไ ง  น อ ง น้ำ ต า

สมน้ำหน้า ตัวเรา มัวบ้านัก
สุด ท้าย ต้อง  อกหัก  ยาก รักษา
เห็นเคยเล่น เคยยอก ครั้งก่อนมา
คิ ด เ พี ย ง ว่ า  แ ค่ นั้ น  ค ง จ ะ พ อ

เห็นเคยปลอบ เคยยิ้ม ประโลมจิต
เคย ทำ ผิด เคยโกรธ เคย งอน ง้อ
เคยปรับทุกข์ เคยหา และเคยรอ
เ ค ย ว อ น ข อ  ห ล า ย สิ่ ง  กั น แ ล ะ กั น

ฉันมัวคิด ไปเอง คิดว่าใช่
สุด ท้าย แล้ว  มันไกล  กับ ความ ฝัน
ถึงตอนนี้ จึงรู้ สายสัมพันธ์
อ ะ ไ ร กั น นี้ ฉั น คิ ด ไ ป เ อ ง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม