วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

"ตายทั้งเป็น"

กี่คืนวัน ผันไป หวังใจลืม

สุดจะฝืน ฝืนยืนสู้ แทบไม่ไหว

สิ้นสวาท บาดลึก ถึงข้างใน

แ ท บ จ ะ ท น  ไ ม่ ไ ห ว  ใ น ใ จ ต น

กี่วันคืน หรือใจ จะลืมได้

อีกเมื่อไร ใจเรา จะหลุดพ้น

จากความเศร้า เฝ้าบาดลึก สุดจะทน

อ ยู่ อ ย่ า ง ค น  ห ม่ น ห ม อ ง  ไ ร้ วิ ญ ญ า ณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม