วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คนหลังยังห่วง

จากดวงใจของผู้ชายคนนี้
ที่เคยรัก...และหวังดี...ครั้งก่อนนั้น
ครั้งอดีตแม้เคยรักและผูกพัน
วั น นี้ นั้ น ไ ม่ ต่ า ง กั น ค ว า ม ห่ ว ง ไ ย

แต่อาจเปลี่ยนสถานะจากคนรัก
เป็นแค่คนรู้จักอย่าหวั่นไหว
ถึงสิ้นรักก็ไม่สิ้นสายไย
ฉั น ยั ง ค อ ย ห่ ว ง ไ ย เ ส ม อ ม า
เห็นเธอสุขฉันก็สุขไปด้วย
จะขอเอาใจช่วยด้วยความห่วงหา
ถึงจะบอกเธอได้แค่สายตา
แต่อยากให้รู้ว่า..ยังมีสายตาบ้าๆที่ห่วงไย
คนหลังยังห่วง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม