วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เบื้องหลังนางเอก

น า ง เ อ ก ค น นี้ ก ลั บ ไ ม่ ใ ช่
หรือขี้ไก่ในเล้าเพียงเท่านั้น
สบนัยน์ตาหยาดระริกอ้อนทุกวัน
ใครเทียมทันมารยาหญิงนางเอกไทย

คำ พู ด จ า เ ชื่ อ ม ห ว า น ก ว่ า ต า ล ป า ด
ปากตลาดเยี่ยงนางร้ายนั้นไม่ใช่
ออดอ้อนออเซาะสั่นดวงใจ
ชายคนใดเราหมายตาไม่หลุดมือ

เ ป ลื อ ก น า ง ร้ า ย แ ค่ คิ ด มี ก็ ผิ ด แ ล้ ว
ต้องเปลือกแก้วกัลยาหน้าใสซื่อ
ท่วงท่ารูปทรัพย์งามไม่หืออือ
แต่ในใจเก็บถือคิดบัญชี!!

น า ง เ อ ก มี ส ม อ ง คื อ   น า ง ร้ า ย
พิชิตชายด้วยมารยาทั้งหมดนี้
นางอิจฉาคือ คนซื่อคล้ายคนดี
ด้วยว่ามีรักเที่ยงตรงสั่งหัวใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม