วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตื่นใ น วั น ที่ มื ด ห ม่ น
หนทางอับจน...ยากทนไหว
พยายามมองหาแต่ ไ ม่ พ บ ผู้ ใ ด
คนที่เคยเข้าใจกลับไม่มี

อ้ า ง ว้  า ง แ ส น เ ดี ย ว ด า ย
เจอแต่เรื่องร้าย-ร้ายเช่นนี้
มีบ้างไหมสักเสี้ยวนาที
ได้พบ ค น ดี ที่คู่กัน

ที่แล้วมามีแต่ความขมขื่น
ตอนนี้เหมือนได้ ตื่ น จ  า ก ค ว า ม ฝั น
ทำความรู้จักกับรักแท้ที่นานวัน
มีแต่เพิ่มพูนกันและกัน...จนเต็มหัวใจ

ข อ บ คุ ณ โ ช ค ช ะ ต า
นำพาเรื่องร้ายๆ มาให้
ณ ช่วงที่ความทุกข์ถูกปัดเป่าไป
ทำให้เข้าใจ...ถึ ง ค ว า ม สุ ข ที่ เ ฝ้ า ร อ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม